Schooldoorlichting

Verslag schooldoorlichting 25/10/2021 tot 29/10/2021

Dit verslag is het resultaat van de doorlichting van onze school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Overheid die plaatsvond tussen 25 oktober en 29 oktober 2021.  Zij deed dit in het kader van haar opdracht zoals bepaald in het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs.

Elke doorlichting biedt een antwoord op twee onderzoeksvragen:

1. In welke mate ontwikkelt de school haar kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?

2. In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK) en respecteert ze de regelgeving?

De onderwijsinspectie beantwoordt deze twee vragen aan de hand van drie onderzoeken:

1. een onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling

2. een onderzoek van de onderwijsleerpraktijk

3. een onderzoek van het beleid op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Hoe beoordeelt de onderwijsinspectie?

De onderwijsinspectie situeert de kwaliteitsontwikkeling en de kwaliteit van de school aan de hand van ontwikkelingsschalen. Zo wil ze de school stimuleren om de kwaliteit te (blijven) ontwikkelen. De ontwikkelingsschalen zijn gebaseerd op het OK en bestaan telkens uit drie niveaus.

Beneden de verwachting Er zijn meerdere essentiële punten ter verbetering.

Benadert de verwachting Er zijn, naast sterke punten, ook nog meerdere punten ter verbetering. Daardoor komt het geheel nog niet tegemoet aan de verwachting.

Volgens de verwachting :Er zijn veel sterke punten en hoogstens kleine punten ter verbetering. Het geheel komt tegemoet aan de verwachting. Het ontwikkelingsniveau volgens de verwachting bevat de kwaliteitsverwachtingen uit het OK. Dit niveau betekent dus voluit volgens de verwachting uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit.(ROK)

De samenvatting kan u lezen in bijlageADVIES

De onderwijsinspectie formuleert over de verdere erkenning van de school een GUNSTIG ADVIES 

Het inspectieteam
Barbara LECOQ   en Mieke VAN BELLE

Het volledige verslag ligt ter inzage bij de directeur en kan geraadpleegd worden op  http://www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen