Schooldoorlichting

Verslag schooldoorlichting 29/11/2010; 30/11/2010; 1/12/2010

Dit verslag is het resultaat van de doorlichting van onze school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap die plaatsvond tussen 29 november en 1 december 2010.  Zij deed dit in het kader van haar opdracht zoals bepaald in het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009.De doorlichting bestaat uit drie fases: het vooronderzoek, het  doorlichtingsbezoek en de verslaggeving.Tijdens het doorlichtingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie viaobservaties, gesprekken en analyse van documenten.Het resultaat van de doorlichting is het doorlichtingsverslag.
Het doorlichtingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledigeinstelling.
 VERSLAG
De vrije basisschool van Kieldrecht beschikt over een moderne en kindvriendelijke accommodatie. Het is aangenaam voor kinderen en leerkrachten om in zo’n infrastructuur te kunnen leren en werken. Onder impuls van de directeur toetst de school haar onderwijskwaliteit aan heel wat outputresultaten, onder meer aan genormeerde toetsen van de volgsystemen, centrale proeven en paralleltoetsen van de overheid.
De genormeerde toetsen in de kleuterklassen en de resultaten van het eerste leerjaar tonen aan dat de ontwikkelingsdoelen van de leergebieden Nederlands en wereldoriëntatie in de kleuterafdeling in voldoende mate worden nagestreefd. Het toepassen van leerplannen en het vooropstellen van leerplandoelen is aan een verdere uitwerking toe. Voor het leergebied Nederlands wordt binnen de GOK-werking aan taalvaardigheid gewerkt. De kleuteronderwijzers spreken een verzorgde taal, zodat de kinderen er heel wat van kunnen opsteken. In het algemeen is er een evenwichtig leeraanbod voor de verschillende domeinen van het leergebied. Er kan meer aandacht uitgaan naar het vooropstellen van een gegradeerde streefwoordenschat in de thema’s van de verschillende kleutergroepen. De thema’s zijn vooral uitgewerkt volgens de jaarkring. De interesse van de kleuters kan nog meer aanleiding geven tot het inlassen van nieuwe thema’s. Momenteel kunnen de kleuteronderwijzers onvoldoende aantonen in hoeverre de bestaansdimensies en de leerplandoelen in voldoende mate en op een evenwichtig verspreide wijze aan bod komen in hun werking.
In de lagere afdeling tonen de outputresultaten aan dat de school voldoende opbrengsten behaalt voor de leergebieden Nederlands en wereldoriëntatie. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de leerlingen in het eerste jaar van het secundair onderwijs. Zowel voor Nederlands als voor wereldoriëntatie gebruikt het schoolteam onderwijsleerpakketten die het oordeelkundig nastreven en realiseren van de eindtermen en de leerplannen moeten garanderen. Het schoolteam werkt nauwgezet aan de domeinen lezen en schrijven van het leergebied Nederlands. Dat is minder het geval voor de domeinen luisteren en spreken. Het domein spreken komt te weinig doelgericht aan bod en de gerichtheid op het leerplan kan verruimd worden. De school organiseert tal van zinvolle initiatieven voor leesbevordering en boekenpromotie. Binnen het leergebied wereldoriëntatie wordt werkelijkheidsgericht onderwijs aangeboden met oog voor de leefwereld van de kinderen. In de bovenbouw is een zinvolle benadering van de actualiteit aanwezig. Elk schooljaar bestudeert het team een bestaansdimensie uit het leerplan. Dat kan nog meer aanleiding geven tot het formeel vastleggen van teamafspraken, bv. voor de verticale lijn van de tijd- en ruimtekaders.
Het schoolteam draagt zorg voor alle kinderen. Daartoe worden al heel wat zorgverbredende interventies ingeschakeld. De teamleden zorgen voor een degelijke voorbereiding van de kindbesprekingen. Tijdens deze besprekingen kunnen de afspraken en besluiten formeler vastgelegd worden, zodat de verslagen voor alle participanten duidelijk en functioneel zijn. De overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar van de lagere school wordt voorbereid met tal van activiteiten en overleg tussen beide onderwijsniveaus.
Dit schoolteam groeit uit tot een professionele leergemeenschap met aandacht voor zelfevaluatie en kwaliteitszorg. De directie voert een democratisch beleid met haar teamleden en besteedt veel zorg aan een open communicatie met de ouders. Het inspectieteam wenst alle schoolparticipanten veel succes toe met de verdere ontwikkeling en evolutie van de vrije basisschool te Kieldrecht!
Het onderzoek naar het algemeen beleid van de school levert volgende vaststellingen op:
Vaststellingen
• De directeur werkt vanuit een inlevend en democratisch leiderschap. Indien nodig hakt ze de knopen door en neemt ze daarbij verantwoorde beslissingen in het voordeel van de schoolwerking. De teamleden waarderen haar enorme inzet en werkkracht. Haar lesopdracht vult ze in als GOK- en ICT-coördinator.
• Samen met de teamleden wil de directeur een professionele leergemeenschap vormen met aandacht voor kwaliteitszorg en zelfevaluatie. Dat komt tot uiting in de vele outputgegevens waarover de school nu al beschikt. Het schoolteam heeft een prioriteitenplan en een daaraan verbonden nascholingsplan die zich over meerdere schooljaren uitspreiden. Geregeld worden nascholingsbehoeften in kaart gebracht.
• De directeur wil de gevaren koers bewaken. Daartoe houdt ze onder meer functioneringsgesprekken, bekijkt ze planningsdocumenten en volgt ze het werk in de klassen op.
ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning
GUNSTIG
voor de volledige instelling

de inspecteur-verslaggever
Walter Andries
Het volledige verslag ligt ter inzage bij de directeur en kan geraadpleegd worden op  http://www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen